HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Elhelyzezkedés

Fe­nyéd egy völgy­kat­lan­ban Szé­kely­ud­var­hely­től 5 km-re, a Nagy-Kü­kül­lő és a Fe­nyéd-pa­tak össze­fo­lyá­sá­nál fek­szik. A te­le­pü­lés egy ré­sze a Csík­sze­re­da felé ve­ze­tő műút men­tén, a na­gyob­bik ré­sze vi­szont Gyer­gyó­szent­mik­lós irá­nyá­ba, a Nagy-Kü­kül­lő völ­gyé­ben te­rül el. Így az észa­ki ré­szén a Gyer­gyó­szent­mik­lós fele ve­ze­tő 138-as me­gyei út, míg a Fe­nyéd-pa­tak men­tén a 13 A or­szág­út ve­zet át raj­ta. Csík­sze­re­dá­tól, Har­gi­ta me­gye köz­igaz­ga­tá­si köz­pont­já­tól 47 km-re fek­szik.

Visit Harghita

Harghita app logo RGB

Hargita hazavár

go6WNHwg

Proiect - Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner