HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Fenyéd

Fe­nyéd la­kos­sá­ga a 2011-es nép­szám­lá­lás ada­tai alap­ján 1908 la­kos, több­nyi­re ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű­ek.

A köz­ség­nek min­dig a tőle mind­össze 5 km-re fek­vő vá­ros, Szé­kely­ud­var­hely von­zá­sá­ban élt és for­má­ló­dott. A vá­ros kö­zel­sé­ge a ked­di he­ti­vá­sár­ra való be­já­rást és pi­a­co­zást tet­te le­he­tő­vé a lá­nyok­nak és asszo­nyok­nak. Ez fő­ként a zöld­ség­ter­mesz­tést len­dí­tet­te fel Fe­nyé­den, a szá­zad­for­du­ló­ra a hagy­ma­tar­mesz­tés vált meg­ha­tá­ro­zó­vá. Meg­em­lí­ten­dő, hogy a vá­ros­kör­nyé­ki mal­mok kö­zül, egye­dül a fe­nyé­di ma­radt meg, me­lyet bő­ví­tet­tek, kor­sze­ű­sí­tet­ték és mai na­pig itt őr­lik a vá­ros ke­nyér­ga­bo­ná­ját.

A vá­ros szem­szö­gé­ből te­kint­ve, Fe­nyéd min­dig al­kal­mas mun­ka­erő­for­rás­nak bi­zo­nyult. Ha időn­ként a gyá­ri in­ga­já­ra­tok ki is maradoztak, az em­be­rek gya­log is könnye­dén be­ju­tot­tak a vá­ros­ba. A leg­több csa­lád mun­ka szin­ten meg­osz­lott az ott­ho­ni gaz­dál­ko­dás és a vá­ro­si mun­ka­hely kö­zött. Ugyan­ak­kor vol­tak la­kók, akik meg­ma­rad­tak az ősi népi mes­ter­ség mel­lett. Ilyen volt a messze­föl­dön jó­hí­rű Dá­vid Mó­zes ka­pu­fa­ra­gó is, ki­nek apja, nagy­ap­ja is ezt a mes­ter­sé­get űzte. Sok szép, re­mek mun­ka ke­rült ki a keze kö­zül, megem­lí­ten­dő kö­zü­lük a Ta­má­si Áron far­kas­la­ki em­lék­müve be­já­ra­tá­nál fel­ál­lí­tott re­me­kül ki­dol­go­zott fa­ra­gott kapu.

Visit Harghita

Harghita app logo RGB

Hargita hazavár

go6WNHwg

Proiect - Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner